مسابقات فوتسال بین دوایر شهرداری با شرکت 11 تیم در سالن ورزشی شهید خوشنویس شهرداری (ستاد بحران )شروع شد .این مسابقات در

دوگروه و بصورت دو حذفی برگزار می شود .