مراسم ورزش صبحگاهی که با حمایت همه جانبه معاونت فرهنگی و روابط عمومی شهرداری بابلسر سه روز در هفته برای توسعه ورزش

همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی در بین بازنشتگان سرای مهر و عموم شهروندان راه اندازی شده است در ماه دوم فعالیت با استقبال گسترده

علاقه مندان در ساحل زیبای شهر دل انگیز بابلسر برگزار شد .