به دستور شهردار بابلسر برگزار شد / نشست ستاد بحران شهرداری بابلسر در پی اخطار اداره هواشناسی

مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران به دنبال داده های اداره هواشناسی دستور برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران این شهرداری را صادر کردبه گزارش

مشاهده خبر

اجرای طرحی برای سلامت

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر واحد خدمات شهری و ساماندهی سواحل این شهرداری از صبح امروز طرح مازندران پاک را در سواحل پایتخت گردشگری

مشاهده خبر