جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

نشستی برای بررسی یک نماد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر پیش از ظهر امروز نشستی با حضور مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران ، منصور رمضان نژاد رئیس

مشاهده خبر

بازدید ازسه بوستان شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر در راستای اجرای دستورالعمل مهندس رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران مبنی بر بازدید های میدانی معاونت امور خدمات شهری

مشاهده خبر