درخت کلید حیات شهر

درختان با توجه به فواید گوناگون اجتماعی ،زیست محیطی و زیباشناختی مهمترین نقش را در در حفظ طبیعت شهرها دارا می باشند .درختان به عنوان

مشاهده خبر