روز جهانی زمین پاک

دوم اردیبهشت هرسال یادآور این مهم می باشد که حیات همه موجودات و انسان وابسته به این کره خاکی می باشد سیاره زمین مامن و

مشاهده خبر