نشستی برای بررسی یک نماد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر پیش از ظهر امروز نشستی با حضور مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران ، منصور رمضان نژاد رئیس

مشاهده خبر