بازدید ازسه بوستان شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر در راستای اجرای دستورالعمل مهندس رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران مبنی بر بازدید های میدانی معاونت امور خدمات شهری

مشاهده خبر