گزارشی به مردم فهیم بابلسر

همان گونه که در روزهای اخیر اطلاع رسانی شد در سایه اعتماد شما مردم بزرگوار به خادمان خود در شهرداری بابلسر طی شش ماه نخست سال جاری ۸۵ درصد کل بودجه شهرداری محقق گردید این در حالی است که در همه شهرها درآمد شهرداری ها طی شش ماه دوم سال بیشتر از نیمه اول سال بوده و پس از این هم خواهد بود اما شهرداری بابلسر در سایه تلاش مجدانه برای جلب اعتماد شما مردم و حمایت صمیمانه نمایندگان شما در پارلمان شهری موفق شد طی نیمه نخست سال ۸۵ درصد بودجه ۴۲۴ میلیارد ریالی خود را محقق سازد اما در کنار این موفقیت جا دارد به اطلاع برسانیم که خادمان شما در شهرداری طی شش ماه گذشته ۲۰۰ میلیارد ریال برای عمران و آبادانی پایتخت کردشگری مازندران هزینه کردند که ریز این هزینه و اقدامات عمرانی انجام شده را علاوه گرچه پیش از این طی بنرهای نصب شده در سطح شهر به استحضار رساندیم اما باز هم در روزهای آینده از طریق همین کانال به اطلاع شما شهروندان گرامی خواهیم رساند
روابط عمومی شهرداری بابلسر