گامی در جهت پویایی هر چه بیشتر عمران شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس رضا رحیمی در پیوند با ایجاد تحولی برای پویایی هر چه بیشتر این شهرداری در حوزه عمران شهری طی حکمی مهندس احمد نژاد را  به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی ، مطالعات راهبردی و طرح های عمرانی منصوب کرد ایشان همچنین در حکم جداگانه ای مهندس امید قناعت را به عنوان سرپرست معاونت فنی عمرانی منصوب نمود این گزارش حاکی است تا پیش از این مهندس احمد نژاد معاونت فنی و عمرانی و مهندس قناعت مسئول دفتر فنی و عمرانی شهرداری بابلسر را بر عهده داشتند.