هم آموزش و هم جمع آوری مواد بازیافتی

کمیته مدیریت پسماند شهرداری بابلسر امروز نیز مانند دوشنبه هر هفته اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک ساختمان های بلندمرتبه جدید کرد
این گزارش می افزاید کمیته مذکور علاوه بر اقدام فوق با توزیع بروشور و توضیح پیرامون طرح تفکیک زباله از مبدا به تشریح نحوه اجرای این طرح و نحوه مشارکت شهروندان در آن پرداخت
روابط عمومی شهرداری بابلسر