منشور اخلاقی ارباب رجوع

۱-     جهت گرفتن اطلاعات و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق از واحد مربوطه پرسش نمایند

۲-     درخواستی خلاف مقررات و قوانین شهرداری از کارمندان نشود .

۳-     نسبت به کارکنان با خوشرویی و متانت رفتار شود .

۴-     از پوششی مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی جامعه استفاده شود .

۶-     از استعمال دخانیات پرهیز گردد .

۷-     قوانین و مقررات شهرداری را به طور دقیق رعایت نمایند .

۸-     رعایت نوبت را بنمایند .

۹- چنانچه به هر دلیلی کارمند مربوطه در رابطه با انجام کار شما کوتاهی نمود پس از تذکر دوستانه تغییری حاصل نشد با حفظ شئون اداری به شهردار یا مدیرواحد مربوطه یا یکی از معاونین یا واحد حراست مراجعه نمایند .