روز جهانی زمین پاک

دوم اردیبهشت هرسال یادآور این مهم می باشد که حیات همه موجودات و انسان وابسته به این کره خاکی می باشد سیاره زمین مامن و

ادامه مطلب »

روز طبیعت پاسداشت زندگی

روز طبیعت مطابق تقویم سیزدهمین روز فروردین می باشد که پایانی بر جشنهای آئین نوروز و نمایانگر احترام و توجه به طبیعت نزد ایرانیان از

ادامه مطلب »

روز جهانی آب

دوم فروردین مصادف با ۲۲ مارس روز جهانی آب از سوی سازمان ملل نامیده شده است آب مایع حیات و اساس ادامه زندگی انسان و

ادامه مطلب »

روز جهانی جنگل

۱ فروردین مصادف با روز جهانی جنگل می باشد که در تمام کشورها با تبیین اهمیت حیاتی جنگل در ادامه حیات موجودات زنده تلاش می

ادامه مطلب »

فرم درخواست جمع آوری پسماند خشک