لایروبی بابلرود ادامه دارد

واحد خدمات شهرداری بابلسر در ادامه لایروبی بابلرود این پروژه را امروز در محدوده لنج های تفریحی آغاز کرد
شایان گفتن است که این شهرداری در پیوند با حفظ و نگهداری بهینه دو رودخانه بابلرود و شازده رودخانه ، پروسه لایروبی آنها را در طی سال در دستور کار قرار داده است