فاز دیگری از یک پروژه

دفتر فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در ادامه پروژه سنگ فرش پیاده رو خیابان شهید رجایی در پیوند با ایجاد آبراهی جهت هدایت آبهای سطحی پروژه احداث اگو را آغاز کرد
این گزارش حاکی است به همین منظور عملیات تخریب کانیوو در این خیابان کلید خورد تا پس از آن نصب اگو انجام گردد