عکس روز

لایروبی آبراه ها یکی از دغدغه های جدی شهرداری بابلسر است به همین دلیل در کنار لایروبی پر هزینه دو رودخانه شهر روزی نیست که یکی از آبراه ها از سوی واحد خدمات شهری این شهرداری لایروبی نشود اما وقتی لایروبی اگوها به میان کشیده میشود دشواری کار دو چندان میشود اینجاست که مشارکت شهروندان در پاکیزه نگهداشتن آبراه ها اهمیت پیدا میکند بویژه آنکه این مشارکت شهروندان ناخواسته انگیزه گردشگران را هم برای پرهیز از آلوده ساختن آبراه ها افزایش میدهد زیرا حسب شعری که میگوید « اگر حاکم سیبی از درخت باغی بچیند رعایا کل درختان را می چینند !!» اگر شهروندان به بهداشت و پاکیزگی شهر و آبراه ها بها بدهند مسافران نیز تشویق به این کار میشوند و اگر خلاف آن عمل کنند آنها هم این رویه را پی میگیرند پس با مشارکت در پاکیزگی شهر گردشگران را هم واداریم که چون ما عمل کنند
روابط عمومی شهرداری بابلسر