گزارش عملکرد شهرداری

پناهگاه مهر حیوانات
ایستگاه سواری بابلسر به بابل
چمن مصنوعی کاظم آباد
اصلاح هندسی میدان امام حسین
پل شهید حبیب اله پور
استخر دوقلو
پل چهارم
استادیوم ورزشی
ساختمان اداری شهرداری