ساختمان اداری شهرداری بابلسر درحال اتمام

معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر همچنان در تلاش برای تکمیل ساختمان اداری این شهرداری می باشد آنچه پیش رو دارید روند پیش رفت فیزیکی این ساختمان است