روز جهانی زمین پاک

دوم اردیبهشت هرسال یادآور این مهم می باشد که حیات همه موجودات و انسان وابسته به این کره خاکی می باشد سیاره زمین مامن و زیستگاهها تنوع جانوری و گیاهی در جهان هستی می باشد که توسط انواع آلودگیها به ورطه نابودی افتاده است . آلودگی هایی که با کمی دقت در فرهنگ رفتاری و مهربانی با طبیعت می توان از آنها کاست و فرصت زنده ماندن به کره زمین و بقای نوع انسان و سایر مخلوقات خداوند را فراهم ساخت .در شهرها مهمترین آلاینده زباله می باشد که شهروندان در راستای حفاظت از کره زمین با تولید کمتر زباله و تغییر نگاه به مواد بازیافتی و پذیرش این اصل که هر چیزی را نباید دور ریختنی فرض کرد و بطور کلی هیج جایی دور نیست و آثار منفی زباله به همه ما برمی گردد تفکیک پسماند خشک از تر را جدی بگیرند در واقع هر خانه به مثابه معدن استخراج منابع طبیعی می باشد که با بازیافت منابع در مصرف مواد خام صرفه جویی و در نتیجه از تولید گازهای گلخانه ایی و تخریب این سیاره که میراث مشترک همه انسانها می باشد جلوگیری نمود .