روز جهانی جنگل

۱ فروردین مصادف با روز جهانی جنگل می باشد که در تمام کشورها با تبیین اهمیت حیاتی جنگل در ادامه حیات موجودات زنده تلاش می نمایند تا با رفع جنگل زدایی بر مساحت جنگلها بیافزایند

اهمیت جنگل امروزه بر کمتر کسی پوشیده است .جنگل عامل تازه شدن هوا ،تامین معاش انسان ، محل زندگی حیوانات و عامل حفظ تنوع زیستی ، حفظ جریان پیوسته و دائمی آب ، کنترل سیلاب می باشد بطوریکه وجود هر هکتار جنگل اکسیژن ۱۸ نفر را فراهم می سازد .از نظر سازمان فائودر هر کشوری کمتر از ۲۵ درصد خاک آن دارای پوشش جنگلی باشد از نظر محیط زیست در وضعیت نامطلوبی قرار دارد با توجه به پوشش ۵/۷ درصدی جنگلی ایران بایستی در حفظ این منابع دولت ها اهتمام ویژه داشته باشند .در کنار اقدامات سازمانهای متولی حفظ و گسترش جنگل هر شهروند هم می تواند با مدیریت صحیح پسماند و تفکیک کاغذ از زباله تر و تحویل به مراکز بازیافت به حفظ این سرمایه بی بدیل و ارزشمند طبیعی کمک نماید .با بازیافت هرتن کاغذ می توان ۹۰ هزار هکتار جنگل را از خطر نابودی نجات داد