سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

درخواست جمع آوری پسماند خشک

جمع آوری پسماند خشک فقط با یک تماس شهروندان فهیم در صورت جداسازی مواد قابل بازیافت می توانند با شماره واحد خدمات شهری ۳۵۲۵۶۹۷۷ و سامانه شبانه روزی ۱۳۷ تماس حاصل فرمایند تا خودروی مخصوص جمع آوری پسماند خشک در اسرع وقت جمع آوری نمایند