درخت کلید حیات شهر

درختان با توجه به فواید گوناگون اجتماعی ،زیست محیطی و زیباشناختی مهمترین نقش را در در حفظ طبیعت شهرها دارا می باشند .درختان به عنوان بخش اساسی از سیمای شهر و از شاخص های توسعه یافتگی آنها به حساب می آیند .

طیف آثار وجود درخت در شهر بسیار وسیع می باشد (تامین اکسیژن ، مقابله با سیل ، تلطیف و کاهش آلودگی هوا ، ،کاهش آلودگی صوتی ، کاهش دما ،کاهش استرس ، جذب گرد و غبار ، کاهش تصادفات ، رونق کسب و کار ) در حفظ و گسترش درختان در شهرها در کنار برنامه ریزی در کاشت و نگهداری درختان جدید حفظ و کاهش قطع آنها از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد که با مصرف کمتر و بازیافت کاغذ می توان از این امر جلوگیری نمود با کاهش مصرف کاغذ در ادارات با گسترش اتوماسیون اداری و گسترش دولت الکترونیک و عدم چاپ کاغذ در موارد غیر ضروری و در نظر گرفتن سطل و یا نایلون مخصوص جمع آوری کاغذ از موارد ساده و قابل عمل می باشد که موجب حفظ این عامل حیاتی در شهرهای شلوغ و فشرده کنونی می گردد.