ارائه راهكارهاي مناسب شهري و شهروندي در راستاي توسعه روند بهبود مديريت شهري :
 
مهمترين راهكار مناسب جهت مشاركت مردمي آموزش شهروندان در همه امور مي باشد بديهي است چنانچه شهروندان به وظايف خويش آشنا باشند بخش عمده از معضلات شهري پديد نخواهد آمد به فرض مثال : آگاهي كامل و كافي در خصوص خريد املاك و ساخت و سازهاي شهري و معظلات ساخت و سازهاي غير مجاز كه شروع همه معضلات مي باشد وجود داشته باشد مطمئناً اساساً فضاي مناسب پديد نخواهد آمد تا مجبور به صرف هزينه بالا و وقت زياد جهت رفع آن گرديم لذا نقش صدا و سيما و جرايد در اين بخش بسيار مهم و كارسازخواهد بود .