سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند، اعم از جداسازی زباله و راهکارهای مختلف استفاده و بازیافت آن، هم برای کشورها پتانسیل اقتصادی به همراه دارد و هم اثرات تخریب زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد

انواع زباله

زباله‌های آلی با حجم حدود ۷۰ درصد بزرگترین گروه زباله‌های شهری را تشکیل می‌دهند. زباله‌های صنعتی هم در رده زباله‌های خطرناک قرار دارند که یکی از چالش‌های مهم در نظام مدیریت پسماند به شمار می‌روند.

سرانه تولید زباله شهری در ایران

سرانه تولید زباله شهری در ایران حدود ۲۵۰ کیلوگرم در سال است و بیشترین تولید سرانه زباله مربوط به تهران است که به ازای هر نفر حدود ۴۵۰ کیلوگرم زباله شهری در سال تولید می‌شود.

شما در زمینه کاهش تولید زباله چه وظیفه ایی دارید؟

هشدار!
بر پایه برخی آمارها کمتر از ده درصد از زباله تولیدی در ایران بازیافت می‌شود.
ناکامی طرح مدیریت پسماند
فاصله زیاد با آمارهای جهانی در زمینه مدیریت پسماند در ایران
باید برای ما مهم باشد
نسل های آینده ما را قضاوت خواهند کرد
قبل
بعد