اهداء و کاشت نهال جهت تشویق شهروندان در طرح تفکیک پسماند از مبدا

در آستانه هفته درختکاری و در راستای تشویق ساختمانهای بلندمرتبه که در طول سال با جداسازی صحیح و همکاری مطلوب پسماند خشک از تر با واحد خدمات شهری شهرداری بابلسر همکاری شایسته ایی داشتند ودر جمع بندی امتیازات به عنوان ساختمانهای برتر شناخته شدند با اهداء و کاشت نهال رایگان تقدیر گردید