استخر دوقلو شهرداری بابلسر در حال تکمیل شدن

احداث اماکن ورزشی یا تفریحی ، ورزشی یکی از برنامه های موفق شهرداری بابلسر طی دو سال و نیم گذشته بوده و ادامه هم دارد بر اساس این برنامه که مبتنی بر دستورالعمل مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران می باشد معاونت فنی و عمرانی در هر مکانی که امکان ایجاد فضایی برای ورزش باشد ، دست به کار میشود یا به نهادهایی که در این پیوند بخواهند گامی بردارند کمک می کند مجموعه تفریحی ، ورزشی استخر دو قلو هم یکی از این پروژه ها است که معاونت فنی و عمرانی آن را در دست اجرا دارد حالا اگر موافقید سری به این مجموعه می زنیم تا شاهد روند پیشرفت آن باشیم