اجرای طرح واکسیناسیون کرونا برای پاکبانان شهرداری بابلسر

تزریق دوز اول واکسن چینی سینوفارم براساس سهمیه اختصاصی شبکه بهداشت برای ۴۸ کارگر تنظیف واحد خدمات شهری شهرداری بابلسر به انجام رسید .این طرح براساس برنامه ملی واکسیناسیون کووید۱۹ ویژه مشاغل ضروری می باشد که قرار است دوز دوم آن یک ماه بعد به این قشر خدوم و زحمتکش تزریق گردد.