آگهی مناقصه و مزایده عمومی

شهرداری بابلسر درنظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه و مزایده به شرح ذیل اقدام نماید:

  • واگذاری قسمتی از پارک شهرداری واقع در انتهای بلوار طالقانی جهت استفاده و بهره برداری از ماشین های شارژی کودکان
  • واگذاری(به صورت اجاره) نگهداری و بهره برداری از سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر
  • تجدید واگذاری (اجاره) بوفه و کافی شاپ معروف به کلبه آرامش واقع در حدفاصل پارکینگ ۲ و ۳ به متراژ تقریبی ۱۴۰.۹۰ متر مربع
  • تجدید واگذاری (فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۱/۸۲۱۲/۹۲۴۰ به  مساحت ۱۶۰۰ متر مربع واقع در بابلسر، خیابان پاسداران، پاسداران ۳۵، پشت رستوران شوکا
  • تجدید واگذاری (فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۱/۳۹۷۱ به  مساحت ۱۳۰۰/۶۱ متر مربع واقع در بابلسر، خیابان نخست وزیری،کوچه پور رمضان،کوچه فرعی ۱۲ متری
  • تجدید واگذاری(فروش)یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۴/۳۷۷۳به مساحت ۱۵۰۱۲/۵۳ متر مربع واقع در بابلسر، باقر تنگه
  • تجدید واگذاری(فروش)یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۴/۳۷۷۵به مساحت ۲۳۱۵۴/۱۴متر مربع واقع در  بابلسر، باقر تنگه
  • تجدید واگذاری(فروش)یک قطعه زمین با پلاک ثبتی۴/۳۷۸۷ به مساحت ۲۷۲۹۱/۸۰ متر مربع واقع در بابلسر، باقر تنگه
  • تجدید مناقصه احداث ساختمان ستاد مدیریت بحران

 شرایط شرکت در تشریفات  فوق :         

-واریز تضمین معادل ۵ درصد مبلغ  کل برآورد به شماره حساب سپرده  0106816570008  شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بابلسر و یا ضمانتنامه بانکی معتبر.

-تاریخ دریافت اسناد:

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ازتاریخ ۲۵/۴/۹۹ به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

-مهلت پذیرش پیشنهادات:                                                                                                    

 مهلت پذیرش پیشنهادات تا تاریخ۹۹/۵/۴ می باشد و پیشنهادات درتاریخ ۹۹/۵/۶ بازگشایی خواهدشد.
 -شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.همچنین اگر برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ضمانت شرکت در تشریفات فوق هر یک از آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.