آگهی مناقصه و مزایده عمومی

شهرداری بابلسر درنظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه  و مزایده به شرح ذیل اقدام نماید:

 • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۱/۸۲۱۲/۹۲۴۰ به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع واقع در بابلسر، خیابان پاسداران ، پاسداران ۳۵ ، پشت رستوران شوکا
 • واگذاری ورودی پارکینگ های ۹ گانه به منظور اجرای طرح پارکبان جهت استقرار وسائط نقلیه سبک و سنگین و طرح های سالمسازی دریا
 • مناقصه اجرای پروژه احداث پلکان پل عابر پیاده طالقانی و مسیرهای منتهی به زیرگذر رمپ غربی پل چهارم
  شرایط شرکت در تشریفات فوق :
 • واریز تضمین معادل ۵ درصد مبلغ کل برآورد و کارشناسی به شماره حساب سپرده ۰۱۰۶۸۱۶۵۷۰۰۰۸ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بابلسر و یا ضمانتنامه بانکی معتبر.
  _ تاریخ دریافت اسناد:
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ازتاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
  _ مهلت پذیرش پیشنهادات:
  مهلت پذیرش پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۵ می باشد و پیشنهادات درتاریخ ۱۴۰۰/۳/۶ بازگشایی خواهدشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.همچنین اگر برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ضمانت شرکت در تشریفات هر یک از آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.