آگهی مناقصه عمومی

عملیات تکمیل ساختمان اداری شهرداری بابلسر(بلوک میانی)

 شرایط شرکت در مناقصه :         

واریز تضمین معادل ۵ درصد مبلغ  کل برآورد به شماره حساب سپرده  ۰۱۰۶۸۱۶۵۷۰۰۰۸  شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بابلسر و یا ضمانتنامه بانکی معتبر.

تاریخ دریافت اسناد:                

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ازتاریخ ۹۹/۴/۵ به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه  و یا با شماره تلفن ۰۱۱۳۵۳۶۳۴۵۰ تماس حاصل نمایند.

مهلت پذیرش پیشنهادات:                                                                                                    

 مهلت پذیرش پیشنهادات تا تاریخ۹۹/۴/۱۴ می باشد و پیشنهادات درتاریخ ۹۹/۴/۱۶ بازگشایی خواهدشد.
 -شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.همچنین اگر برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ضمانت شرکت در تشریفات فوق هر یک از آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.