آموزش و فرهنگ سازی طرح تفکیک پسماند از مبدا در ساختمانهای بلندمرتبه تازه ساخت بابلسر

کمیته مدیریت پسماند شهرداری بابلسر با هدف انحراف مواد بازیافتی از دفن زباله و برگشت مواد به طبیعت و عدم تخریب محیط زیست در راستای توسعه پایدار برنامه ویژه ایی در خصوص نهادینه سازی فرهنگ بازیافت بین شهروندان شهر بابلسر دارد .در این برنامه کلیه ساختمانها در مرحله صدور پایان کار در کنار رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی و توجه به فضای سبز در زمینه تفکیک پسماند از مبدا ملزم به همکاری با مدیریت اجرایی پسماند مطابق ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند می باشند که با نصب مخزن پلی اتیلنی مطابق با تعداد واحد و تعداد ساکنین ضمن دریافت آموزش چهره به چهره و بروشور هر هفته دوشنبه ارزیابی می گردند و در صورت نیاز به آموزش مجدد برای آنها در نظر گرفته شده است و به ساختمانهای همراه نیز براساس امتیازات که بصورت ماهیانه می باشد جوایزی اختصاص می یابد