و اینک شب های بابلسر...
واحد زیبا سازی شهرداری بابلسر در ادامه فعالیت های مستمر خود برای هر چه زیباتر کردن سیمای پایتخت گردشگری مازندران ،در اقدامی تحسین برانگیز آغاز به اجرای پروژه ای کرده است که شور و شکوه شب های شهر دو چندان خواهد شد
پروژه سقف نوری از آن جهت در خور توجه است که شهرهای مازندران و خاصه بابلسر برغم برخورداری از جمع کثیری گردشگر امکانات لازم را برای شبانه گردی فراهم نیاورده و با غروب خورشید تو گویی زنگ خاموشی شهر و گردشگری به صدا در می آید
اینک اما بابلسر در سایه اقداماتی چون سقف نوری می رود تا شاهد شب هایی باشد پر از نغمه های شورانگیز زندگی...