همدلی پیش نیاز توسعه
توسعه یک شهر در گرو همدلی و همبستگی شهروند و شهرداری است پس با خادمان خود برای عمران بابلسر همگام باشید.پرداخت به هنگام عوارض یعنی یک گام بلند برای توسعه شهری که شهروند آن هستیم.