...و بار دیگر حماسه حضور
بابلسر دوباره با چشمانی بارانی شاهد بدرقه یکی دیگر از فرزندان رشید خود بود،مردانه مردی از قبیله عشق و تبار خورشید،بریری نامش بود و شهامت خونی در رگ هایش جاری و ساری،مدافع حرم بود و منادی شرف...و امروز خفته بر شانه های مردمانی که قدردانی را تعبیر کردند و تفسیر، تا دروازه های بهشت بدرقه شد
اما حماسه حضور مردم چنان بود که توگویی این زنان و مردان ایستاده چون کوه و تپنده چون طوفان رسالت خویش را هرگز از خاطر نمی برند هرگز و هرگز و باز هم هرگز
بریری خداحاظ