همتی بلند،تلاشی مستمر،بابلسری با شکوه
برای داشتن شهری سالم و توسعه یافته توجه به نشاط روحی ،سلامت جسمی و پویایی فکری شهروندان وظیفه ای برای شهرداری و دستگاه هایی چون تربیت بدنی و ارشاد اسلامی و... می باشد
در این پیوند است که شهردار جدید بابلسر مهندس رحیمی تاکید کرده است پروژه ها باید پیوست فرهنگی داشته و برای افزایش امکانات ورزشی و بویژه ورزش همگانی نقشه راهی ترسیم شود
زمین فوتبال
کیست که نداند فوتبال امروزه محبوب ترین رشته ورزشی است و برای آنکه همگان بتوانند از این رشته بهره بگیرند شهرداری بابلسر پروژه احداث یک زمین فوتبال است که میتواند نقش بسیاری در توسعه این رشته داشته باشد ضمن اینکه یک زمین کوچک با چمن مصنوعی در محدوده خیابان آستانه و در یک مجتمع ورزشی توسط شهرداری بابلسر احداث شده است