در ادامه آموزش و فرهنگ سازی بازیافت در مدارس شهر بابلسر ودر راستای افزایش اثربخشی آموزش های صورت گرفته دانش آموزان پایه ششم مدرسه ابتدایی شهیدان فرجی و مدانلو با حضور در محل استقرار کانکس تبادل پسماند خشک واقع در خیابان چمران از نزدیک با روند فعالیت آن و نحوه تفکیک پسماند خشک قابل بازیافت آشنا شدند .

خاطرنشان می گردد طرح تفکیک پسماند از مبدا به عنوان مهمترین و اولین گام برای بازیافت پسماند از دو ماه قبل در شهر بابلسر با بکارگیری پیمانکار مجرب با استقرار4 کانکس مبادله پسماند خشک شروع بکار نمود که امید می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته و آموزش و فرهنگ سازی برای گروههای مختلف هدف فرهنگ بازیافت در بین شهروندان بابلسری نهادینه گردد و در نهایت شاهد شهری پاک و عاری از مشکلات زیست محیطی باشیم.