با شروع بکار طرح تفکیک پسماند از مبدا و در راستای گسترش فرهنگ بازیافت مخازن  پلی اتیلنی ذخیره پسماند خشک ویژه ادارات در فاز اول در فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان بابلسر نصب گردید که بر اساس تقویم جمع آوری هفته ای یکبار توسط خودروی ملودی مخصوص جمع آوری پیمانکار طرح تفکیک پسماند از مبدا  تخلیه می گردد .