جمعی از بازنشتگان که از امکانات سرای مهر شهرداری استفاده می نمایند با حضور در دفتر شهردار از حمایتهای مهندس شفیعی از این مرکز

قدردانی و به طرح مسائل و دیدگاههای خود در خصوص برنامه های این مجموعه پرداختند