مدیریت و بازنشستگان سرای مهر شهرداری بابلسر در اقدامی زیبا و خداپسندانه به عیادت فرشتگان زمینی مرکز نگهداری معلولین ذهنی شادروان

نوشیروانی بابل رفتند .خاطرنشان می گردد  این موسسه خیریه در سال 1346 توسط زنده یاد حسین فلاح نوشیروانی خیر نامی بابلی به عنوان

پرورشگاه ایتام احداث شد که در سال 1360 به مرکزی برای نگهداری از معلولین ذهنی تبدیل گردید.