از سوی ریاست فدراسیون انجمن های ورزشی مهدی آغاسی قهرمان کانو کانادایی کشور که دارای عناوین متعدد قهرمانی در رشته قایقرانی در

سطح استان مازندران و کشوری  می باشد به عنوان سرپرست جدید انجمن دراگون بوت استان مازندران منصوب شد .خاطرنشان می گردد این

قهرمان ارزنده بابلسری از نیروهای جوان و مستعد شاغل در شهرداری بابلسرمی باشد .